Girişimsel Olmayan Doğum Öncesi Tarama Testi Nedir?

Tıp ve teknoloji alanında yaşanan hızlı gelişmeler ile beraber son on beş yıldan beri anne kanında bebeğin hücre dışı serbest fetal DNA olarak adlandırılan genetik materyal gösterilmeye başlanmıştır. Hücre dışı serbest fetal DNA, hücre dışında olup küçük parçacıklar halindedir ve anne kanında serbest olarak dolaşmaktadır.  Bu süreçte çalışmalar daha da yoğunlaşmış ve 2012 yılından itibaren hücre dışı serbest fetal DNA klinik uygulamaya girmeye başlamıştır.

Annenin 10-13. gebelik haftalarında yaklaşık %10 olan metarnal kandaki hücre dışı serbest fetal DNA oranı, gebelik haftası ile artmakta ve genel olarak %3-20 arasında değişmektedir. Bu fetal genetik materyal parçalanan plasenta hücrelerinden kaynaklanır ve sürekli olarak anne kanına salınır.

Anne kanından elde edilen hücre dışı serbest fetal DNA’nın analiz edilerek kromozomal bozuklukların tayini yapılabilir. Bu yöntem tarama testi olarak kabul edilmektedir ve genel olarak “ Girişimsel Olmayan  Doğum Öncesi Tarama Testi veya Non-invasive prenatal test” (NIPT) olarak adlandırılmaktadır.

NIPT'nin Diğer Klasik Prenatal Testlerden Ne Farkı Var?

NIPT , invazif (girişimsel) olmayan prenatal testlerdeki son gelişmeler doğrultusunda geliştirilmiştir. DNA temelli moleküler genetik çalışmalarda, belirli fetal trizomi risklerini belirlediği kanıtlanan pratik ve güvenli bir DNA testidir. Bu testin yapılması için sadece annenin kolundan alınan kan örneğine ihtiyaç vardır. Buna karşın, Koryonik villus biyopsisi (CVS) ve Amniyosentezde yöntem olarak girişimsel işlem yapılmakta, bu girişimler fetusun düşükle sonuçlanma riskini yükseltmektedir.

NIPT de, girişime bağlı olarak fetusu düşükle kaybetme riski yoktur.

NIPT Testinin Güvenirliliği Nedir?

Girişimsel Olmayan Doğum Öncesi Tanı Testi  genel olarak Trizomi 21 (T21-Down Sendromu), Trizomi 18 (T18-Edwards Sendromu), Trizomi 13 (T13-Patau Sendromu) gibi daha sık görülen kromozom anormallikleri için tarama testi olarak kullanılmaktadır. Yüzde 99,9 düzeyinde sonuç vermektedir.

Test negatif çıkarsa başka bir tarama testine gerek kalmadan, gebelik devam eder. Test pozitif çıkarsa, gebeliğe son vermeden önce mutlaka amniosentez veya kordosentez yapılarak kromozom analizi ile durum netleştirilir.

Girişimsel Olmayan Doğum Öncesi Tarama Testi  rutin klinik uygulamaya girinceye kadar, seçilmiş vakalarda uygulanması, bu testin yalnızca Trizomi 21, Trizomi 18 ve Trizomi 13 tanısına yönelik uygulanabileceği, diğer kromozom anomalilerini (diğer trizomiler, monozomiler, translokasyon, insersiyon, delesyon, mikrodelesyon vb)  tanımasının beklenmediği ve ayrıca tarama testinin pozitif olması durumunda amniosentez  ile tanının kesinleştirilmesi gerektiğinin hastaya anlatılması ve yazılı onam formunun alınması gerekmektedir.

Test ülkemizde yapılıyor mu?

Girişimsel Olmayan  Doğum Öncesi Tarama Testi  ülkemizde henüz yapılamamaktadır. Alınan kan örnekleri yurt dışına gönderilmektedir. Aynı yöntem kullanılarak  değişik ülkelerde değişik markalar adı altında pazarlanmaktadır.  ABD de VİSİBİLİTY, MATERNİTY, HARMONY, Kanada’da PANORAMA, Almanya’da PRENA ve Çin’de NIFTY   markası olmak üzere çeşitli NIPT testleri tanımlanmaktadır.

Test nerelerde yapılmalıdır?

Bu  bir  genetik DNA testi olduğu için ancak DNA testi ruhsatı almış Genetik Hastalıkları Tanı Merkezlerinde kişilere test öncesi ve sonrası genetik danışmanlık verilerek yapılmalıdır. Girişimsel Olmayan Doğum Öncesi Tarama Testi için kan alma ve gönderme yetkisi ancak bu merkezler tarafından uygulanmalıdır. Bu merkezler dışında yapan yerleri Sağlık Bakanlığı uyarmalıdır.

  • Serum biyokimyasal belirteçlerde bozukluk
  • Ultrasonografide anormal bulgular
  • İleri anne yaşı (35 yaş üstü
  • Aile bireylerinde prenatal tanısı koyulabilecek hastalıkların bulunması
  • Ebeveynlerden birinde yapısal veya sayısal kromozomal anormallik bulunması
  • Teratojenik ve fetotoksik enfeksiyon veya ajanlara maruziyet
  • Diğer risk faktörleri
    Sağlıklı bebek sahibi olmak isteyen ve sağlıklı bir hamilelik süreci geçirmek isteyen her annenin yaptırması gereken bu test, sadece DNA konusunda ruhsatlı genetik tanı merkezlerinin kontrolün de yapılmalıdır.

Merkezimiz de NIPT testi olarak ALMANYA merkezli Avrupa’nın nadir genetik hastalıklar konusunda çalışan en büyük laboratuvarlardan biri olan CENTOGENE firmasının CentoNIPT testi uygulanmaktadır.

CENTONIPT Non İnvasive Prental Tarama testi 10. gebelik haftasından itibaren tek ve ikiz gebelikler de  kromozom anöploidileri (Trizomi 21 – Down Sendromu, Trizomi 18-Edwards Sendromu, Trizomi 13-Patau Sendromu) için tarama yapar. Ayrıca cinsiyet kromozomu anöploidileri olan Turner Sendromu(XO), Triple X Sendromu (XXX), Klinefelter Sendromu (XXY), Jacobs Sendromu (XYY) da  tespit edilebilir.

Sizin ve bebeğiniz için tamamen güvenilir olan CENTONIPT numune laboratuvara ulaştıktan sonra 5 iş günü içinde en yüksek test doğruluk oranı ile sonuç vermektedir.